Innkalling og beretning til årsmøte torsdag 7. juni 2018.

Møtet starter kl. 18.00.
Møtested: Ullevål stadion. Møt opp i inngangen / resepsjonen til Norges Fotballforbund. Helst noen minutter før 18.00.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen.
  2. Styrets årsberetning for 2017. (Se vedlegg)
  3. Regnskap for 2017 og revisjonsberetning.
  4. Valg.
  5. Innkomne forslag.

Forslagsfrist er tre uker før årsmøtet, dvs. 16. mai. Forslag sendes på epost til: fotballbane.kobane@gmail.com
eller som vanlig post til:
Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobane, c/o Per Ravn Omdal,
Kalderaveien 3,
1359 Eiksmarka.

Regnskap for 2017 og revisjonsberetning legges fram på årsmøtet. Innsamlingsresultatet per 31.12.2017 framgår av styrets årsberetning. Orientering om status på innsamlinga og framdrifta i arbeidet i Kobanê gis under behandling av styrets årsberetning.

Med hilsen
Per Ravn Omdal (styreleder)

Årsberetning 2017 fra styret i Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê.

Årsmøtet 27. april 2017 gjenvalgte dette styret.
Leder: Per Ravn Omdal.
Nestleder: Erling Folkvord.
Økonomiansvarlig: Monika Gulmoen.

Vedtektene, som stiftelsesmøtet i 2016 vedtok, fastslår at foreningens eneste formål er «å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og bidra til bygging, vedlikehold og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette.» Vedtektene sier videre at «styre og andre tillitsvalgte skal ikke ha honorar eller annen godtgjørelse for arbeidet de utfører for foreningen. Styret skal påse at foreningen kun dekker utgifter som er helt nødvendige for å realisere formålet.» RSM Norge AS har påtatt seg oppdraget med å revidere foreningens regnskap. Regnskapet og revisors beretning blir framlagt på årsmøtet.

Innsamlinga har skutt fart i 2017. I løpet av 2017 mottok foreningen bidrag med til sammen 753 444 kroner. Per 31. desember 2017 hadde vi 1 116 199 kroner innestående på konto. I tillegg har en kommune bevilget 50 000 kroner som utbetales når de to første fotballbanene er fullfinansiert og arbeidet i Kobanê er godt i gang.
Fra innsamlingsarbeidet startet sommeren 2016 og fram til 31. desember 2017 har foreningen mottatt bidrag fra: 17 idrettslag og fotballklubber, 4 fylkeskommuner, 24 kommuner, 38 fagforeninger, 4 fagforbund og ca 200 enkeltpersoner.
10 enkeltpersoner har også tegnet seg for faste, månedlige bidrag.
De fleste bidragene har blitt betalt inn til bankkonto 9001 26 30157. Et mindre antall betaler til Vipps 74 665.

Styret har i 2017 samarbeidet med myndighetene i Kobanê på grunnlag av avtalen mellom foreningen og Kobanê som ble undertegnet i mars 2016. Avtalen slår fast at Kobanê skal stille tomt til rådighet vederlagsfritt og opparbeide tomta. Foreningen skal finansiere innkjøp og legging av kunstgress og så langt det er mulig finansiere innkjøp av materialer som trengs og bidra til dekning av andre utgifter i byggeperioden. Foreningen skal også så langt det er mulig finansiere nødvendig utstyr til banene som fotballer, målbur, gjerder og vedlikeholdsutstyr. Vi hadde i 2017 fire Skype- og telefonmøter med medlederen i Sports- og ungdomsetaten i Kobanê. Erling Folkvord var i Kobanê i oktober 2017 og drøftet da det videre arbeidet på de to tomtene som var valgt ut. Fordi han hadde reportasjeoppdrag for en avis, ble det ingen kostnader for foreningen. Begge banene blir på 50 ganger 35 meter og ligger nær skoler. Anleggsarbeidet på begge tomtene kom i gang i siste kvartal 2017.

Styret hadde fire møter i 2017. Andre engasjerte personer har hjulpet oss i arbeidet. Med sakkyndig dugnadshjelp har foreningens nettside http://kobanebane.no/ og facebookside https://www.facebook.com/FotballKobane/ blitt holdt ved like og forbedret.

Foreningen har ikke hatt utgifter i 2017. Dette skyldes at så mange har lagt ned så mye arbeid gratis og at flere har gitt støtte på andre måter. En brosjyre som et sportsutstyrsfirma laga for foreningen i 2016, er fortsatt tilgjengelig på nettet:
http://kobanebane.no/wp-content/uploads/2016/12/A5_4s_FF_Kobane_01.pdf
Brosjyren ble trykt i et opplag på 50 000.

Oslo 23. april 2018
Per Ravn Omdal (styreleder)
Erling Folkvord (nestleder)
Monika Gulmoen (økonomiansvarlig)

Tillegg: Noen opplysninger om første kvartal 2018.

I Skype-møte 30. mars 2018 orienterte medlederen i Sports- og ungdomsetatei Kobanê om hvordan situasjonen i Kobanê påvirkes av den tyrkiske okkupasjonen av Afrin. Avstanden mellom byene Kobanê og Afrin er omtrent 90 kilometer. Anleggsarbeidet på de to fotballbanene har blitt noe forsinket, men fortsetter. Sports- og ungdomsetaten samarbeider med leverandør av kunstgress som foreningen har engasjert. På grunn av sikkerhetssituasjonen i regionen er tidspunkt for leveransen ikke avtalt. – Styret vil gi oppdatert informasjon på årsmøtet.

Del denne saken